WordPress自动分页方法

廖为祥 wordpressWordPress自动分页方法已关闭评论256阅读模式

WordPress自动分页方法

在制作WordPress主题模板时,我们会用到循环输出文章列表,文章列表太多就会有分页的问题,下面是一种分页方法,十分好用,可以设定页数范围。

function get_pagenavi( $range = 4 ) {
	global $paged,$wp_query;
	if ( !$max_page ) {
		$max_page = $wp_query->max_num_pages;
	}
	if( $max_page >1 ) {
		if( !$paged ) {
			$paged = 1;
		}
		echo "<li>";
		previous_posts_link('上一页');
		echo"</li>";
		if ( $max_page >$range ) {
			if( $paged <$range ) {
				for ( $i = 1; $i <= ($range +1); $i++ ) {
					echo "<li><a href='".get_pagenum_link($i) ."'";
					if($i==$paged) echo " class='current'";
					echo ">$i</a></li>";
				}
			} elseif($paged >= ($max_page -ceil(($range/2)))) {
				for ($i = $max_page -$range;$i <= $max_page;$i++) {
					echo "<li><a href='".get_pagenum_link($i) ."'";
					if($i==$paged)echo " class='current'";
					echo ">$i</a></li>";
				}
			} elseif($paged >= $range &&$paged <($max_page -ceil(($range/2)))) {
				for ($i = ($paged -ceil($range/2));$i <= ($paged +ceil(($range/2)));$i++) {
					echo "<li><a href='".get_pagenum_link($i) ."'";
					if($i==$paged) echo " class='current'";
					echo ">$i</a></li>";
				}
			}
		} else {
			for ($i = 1;$i <= $max_page;$i++) {
				echo "<li><a href='".get_pagenum_link($i) ."'";
				if($i==$paged)echo " class='current'";
				echo ">$i</a></li>";
			}
		}
		echo "<li>";
		next_posts_link('下一页');
		echo"</li>";
		echo '<li><span>共'.$max_page.'页</span></li>';
	}
}

将上面的代码放在主题目录下的function.php中,在你需要的地方使用下面的代码调用:

<div class="pagination"> <ul> <?php get_pagenavi();?> </ul> </div>

继续阅读
廖为祥
  • 本文由 发表于 2023年1月5日 15:48:43
  • 除特别声明外,本站原创内容版权遵循 CC BY-NC-ND/2.5/CN协议规定